De kracht van spreken

Christenen worden beschouwd als de “uitgekozen” mensen. Dat is wat het woord voor kerk betekent. We worden apart gezet van de wereld, van ons oude zondige leven. Dit betekent niet dat we fysiek gescheiden moeten zijn. Jezus vertelt zijn discipelen dat ze een stad op een heuvel zijn, geplaatst op een plek waar ze licht kunnen laten schijnen in de duisternis. Paulus legt uit waarom christenen apart gezet worden. We worden apart gezet omdat we het nieuwe zelf aantrekken, geschapen naar het beeld van God in ware rechtvaardigheid en heiligheid. We zijn geschapen naar het beeld van God en herschapen naar het beeld van Jezus!

Dit heeft allemaal gevolgen voor hoe we leven, waar Paulus verder op ingaat in de rest van Efeziërs. Het eerste gebied dat hij behandelt is het spreken. In plaats daarvan moeten we de waarheid spreken in liefde en opgroeien in alle opzichten naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus… Daarom, legt de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn leden van hetzelfde lichaam… Laat geen enkel verderfelijk woord uit uw mond komen, maar alleen iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. (Efeziërs 4:15, 25, 29)

Het eerste dat we leren uit de tekst van vandaag is dat we “de waarheid in liefde moeten spreken.” Dit betekent dat we op zo’n manier moeten praten dat het onze zorg en liefde voor de mensen tot wie we spreken overbrengt. We kunnen hierbij denken aan onze buren, aan de mensen in de kerk en aan de mensen in ons huis. Ik noem ze in die volgorde, omdat onze genegenheid meestal groeit van minder naar meer. Maar merk op dat dit vaak het tegenovergestelde is van hoe voorzichtig we zijn met onze woorden. We spreken vaak met de minste liefde tegen degenen die het dichtst bij ons staan.

Terwijl we met anderen praten, zijn er nog twee principes die ons moeten leiden – waarachtigheid en opbouw. Liegen tegen een ander lid van het lichaam van Christus is niet alleen een zonde tegen God, maar ook tegen het lichaam (de kerk) en dus een zonde tegen jezelf in het lichaam. Het is als een echtgenoot die tegen zijn vrouw liegt, of een vrouw tegen haar echtgenoot. Het schaadt uiteindelijk de relatie, wat betekent dat het beide partijen schaadt. De eenheid die we in de kerk hebben, herinnert ons eraan dat we verplichtingen jegens elkaar hebben.

Maar het gaat niet alleen om waarachtigheid in ons spreken, maar ook om het vermijden van verderfelijke taal. Het woord dat Paulus gebruikt voor verderfelijke taal geeft een letterlijk beeld van bedorven vis of fruit dat niet meer geschikt is als voedsel; meer algemeen vertaald als nutteloos, zonder waarde, of ongeschikt. Verderfelijke taal is het soort taal dat niet goed ouder wordt. We weten allemaal hoe het is om iets te hebben gezegd waar we spijt van hebben. Eenmaal uitgesproken, kunnen we onze woorden niet gemakkelijk terugnemen.

We moeten ervoor zorgen dat onze communicatie bemoedigend is. Ons doel in communicatie moet zijn om elkaar op te bouwen, passend bij de gelegenheid. Deze laatste zin wordt waarschijnlijk gebruikt om aan te geven dat er wijsheid nodig is wanneer we met elkaar spreken. Maar als je je afvraagt wat voor soort taal we moeten gebruiken, is de vraag of het opbouwend is nuttig. Als verderfelijke taal een vorm van ineenstorting is, dan is opbouwend spreken het tegenovergestelde. Is iemand ontmoedigd, geconfronteerd met verleiding of worstelt hij op een ander gebied? Het doel is genade te geven aan degene die luistert, aan degene die het nodig heeft.

Dit betekent niet dat we alle grappen of dergelijke praatjes moeten vermijden. Jezus en Paulus maakten beiden gebruik van sarcasme in hun toespraken en het komt ook veelvuldig voor in het Oude Testament. We moeten echter moeite doen om ervoor te zorgen dat onze woorden gepast zijn en het resultaat hebben van genade geven en opbouwen. Als je iets bent zoals ik, dan voldoe je waarschijnlijk verre van deze norm. Geprezen zij God dat wij niet verantwoordelijk zijn voor onze eigen transformatie. Hoewel we in dit leven worstelen om de nieuwe mens aan te trekken, blijft de waarheid dat we door Christus vernieuwd zijn. We zullen momenten van succes en momenten van falen hebben wat betreft trouw zijn in ons spreken, maar onze hoop is gevestigd op Degene wiens trouw nooit wankelt. – Predikant Everett Henes, de predikant van de Hillsdale Orthodox Presbyterian Church, is te bereiken via [email protected].

Veelgestelde vragen (FAQ):

1. Wat betekent het woord “kerk”?
– Het woord “kerk” betekent “uitgekozen” en verwijst naar christenen die apart gezet zijn van de wereld.

2. Waarom worden christenen apart gezet?
– Christenen worden apart gezet omdat ze het nieuwe zelf aantrekken, geschapen naar het beeld van God in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

3. Wat is het belangrijkste gebied dat in het artikel wordt besproken?
– Het belangrijkste gebied dat wordt besproken is het spreken.

4. Welke principes moeten ons leiden in ons spreken?
– De principes die ons moeten leiden zijn waarachtigheid en opbouw.

5. Waarom is het belangrijk om waarachtig te spreken?
– Liegen tegen andere leden van het lichaam van Christus is niet alleen een zonde tegen God, maar ook tegen het lichaam (de kerk) en dus een zonde tegen jezelf in het lichaam.

6. Wat wordt verstaan onder “verderfelijke taal”?
– Verderfelijke taal verwijst naar taal die nutteloos, zonder waarde of ongeschikt is. Het is het soort taal dat niet goed ouder wordt.

7. Wat is het doel van communicatie volgens het artikel?
– Het doel van communicatie moet zijn om elkaar op te bouwen en genade te geven aan degene die luistert.

8. Moeten we alle grappen en sarcastische opmerkingen vermijden?
– Nee, het artikel merkt op dat Jezus, Paulus en het Oude Testament ook gebruik maken van sarcasme en humor. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat onze woorden gepast zijn en genade geven en opbouwen.

Key terms/jargon:

– Ware rechtvaardigheid en heiligheid: verwijst naar de rechtvaardigheid en heiligheid die verkregen worden door het geloof in Jezus Christus.
– Het nieuwe zelf: verwijst naar het nieuwe leven dat christenen ontvangen wanneer ze Jezus volgen.
– Verderfelijke taal: verwijst naar taal die nutteloos, zonder waarde of ongeschikt is.
– Het lichaam (van Christus): verwijst naar de kerk, als het geestelijke lichaam van gelovigen.

Gesuggereerde gerelateerde links:
– <a href="https://www.opc.org/"OPC – Orthodox Presbyterian Church (Opmerking: deze link is niet geldig)
New King James Version (NKJV) – een bijbelvertaling die wordt genoemd in het artikel (Opmerking: deze link verwijst naar de hoofdpagina van BibleGateway.com)