Ethel Young Scurlock: Empowering Mississippi’s Future Leaders

As one of the notable figures at the esteemed University of Mississippi, Ethel Young Scurlock has made significant contributions as the Dean of the Sally McDonnell Barksdale Honors College. Hailing from Memphis, she arrived at the university in 1996, initially viewing it as a temporary position after graduation. However, her experience on campus and within the community led her to develop a deep affection for the institution.

Drawn by the intellectual stimulation and the opportunity for her family to thrive, Scurlock has dedicated 18 years to the university. Prior to her role as honors college dean, she served as the director of the Department of African American Studies. Currently, she holds the positions of associate professor of English and African American Studies, as well as senior fellow of the Luckyday Residential College. Her academic journey includes a Bachelor of Arts in English from the University of Tennessee, and both a Master of Arts and a doctorate from Bowling Green State University of Ohio.

Beyond her responsibilities at the university, Scurlock also engages in preaching, serving Alvis Grove Baptist in Oakland, Miss., and First United Baptist in Batesville, Miss., on Sunday mornings. Becoming the first African American dean of the SMBHC in 2022, Scurlock has a passionate vision for the college. Her ultimate goal is to provide access to the honors college for students from every county in Mississippi, regardless of their educational background. Scurlock seeks to attract the best and brightest talents from rural areas, private academies, and public schools alike.

Recognized for her efforts in fostering diversity and inclusivity, Scurlock aims to further cultivate an inclusive environment at the University of Mississippi. For her, growth means integrating principles of diversity, equality, and inclusion into every aspect of the institution’s decision-making processes.

Driven by her desire to make a positive impact, Scurlock believes her purpose lies in empowering others. By offering resources and a voice to those who may have been overlooked, she hopes to enable students to become dynamic individuals, fulfilling their true potential. Scurlock’s advice to students embarking on their post-graduation journey is simple yet profound: be true to yourself, trust the process, develop all your skills, and surround yourself with people who believe in your potential. Discover your passion, purpose, and find your tribe—the people who will support and uplift you along the way.

Ethel Young Scurlock has become a beacon of inspiration and support for the University of Mississippi, fostering an environment where all students have the opportunity to excel and become the leaders of tomorrow.

Als een opmerkelijke figuur aan de geachte Universiteit van Mississippi heeft Ethel Young Scurlock aanzienlijke bijdragen geleverd als decaan van het Sally McDonnell Barksdale Honors College. Afkomstig uit Memphis, kwam ze in 1996 naar de universiteit en beschouwde het aanvankelijk als een tijdelijke baan na haar afstuderen. Haar ervaring op de campus en in de gemeenschap leidde haar echter tot een diepe genegenheid voor de instelling.

Gedreven door intellectuele stimulatie en de kans voor haar familie om te gedijen, heeft Scurlock 18 jaar aan de universiteit gewijd. Voordat ze decaan van het honors college werd, was ze directeur van de afdeling Afro-Amerikaanse studies. Momenteel bekleedt ze de functies van universitair hoofddocent Engels en Afro-Amerikaanse studies, evenals senior fellow van het Luckyday Residential College. Haar academische reis omvat een Bachelor of Arts in het Engels van de Universiteit van Tennessee, en zowel een Master of Arts als een doctoraat van de Bowling Green State University of Ohio.

Naast haar verantwoordelijkheden aan de universiteit is Scurlock ook actief als dominee, dienend bij Alvis Grove Baptist in Oakland, Miss., en First United Baptist in Batesville, Miss., op zondagochtend. Als eerste Afro-Amerikaanse decaan van het SMBHC in 2022 heeft Scurlock een gepassioneerde visie voor het college. Haar uiteindelijke doel is toegang bieden tot het honors college voor studenten uit elke county in Mississippi, ongeacht hun onderwijsachtergrond. Scurlock streeft ernaar de beste en meest getalenteerde personen aan te trekken uit plattelandsgebieden, particuliere academies en openbare scholen.

Erkend om haar inzet voor diversiteit en inclusie, streeft Scurlock ernaar een inclusieve omgeving te bevorderen aan de Universiteit van Mississippi. Voor haar betekent groei het integreren van principes van diversiteit, gelijkheid en inclusie in elk aspect van de besluitvormingsprocessen van de instelling.

Gedreven door haar verlangen om een positieve impact te hebben, gelooft Scurlock dat haar doel ligt in het versterken van anderen. Door middel van het aanbieden van middelen en een stem aan degenen die misschien over het hoofd zijn gezien, hoopt ze studenten in staat te stellen dynamische individuen te worden en hun ware potentieel te vervullen. Scurlock’s advies aan studenten die aan hun post-afstudeerreis beginnen, is eenvoudig maar diepgaand: wees trouw aan jezelf, vertrouw op het proces, ontwikkel al je vaardigheden en omring jezelf met mensen die in je potentieel geloven. Ontdek je passie, doel en vind je stam – de mensen die je zullen ondersteunen en opbeuren op je pad.

Ethel Young Scurlock is een inspiratiebron en steunpilaar geworden voor de Universiteit van Mississippi, waar studenten de kans krijgen om uit te blinken en de leiders van morgen te worden.

Belangrijke termen/jargon:
– Sally McDonnell Barksdale Honors College: Het erecollege vernoemd naar Sally McDonnell Barksdale, dat studenten de kans biedt om uitdagende academische programma’s te volgen en zich te ontwikkelen als leiders.
– Luckyday Residential College: Een residentieel college op de campus van de Universiteit van Mississippi, gericht op het bevorderen van academische excellentie, leiderschap en dienstbaarheid.
– Afro-Amerikaanse studies: Een academisch vakgebied dat zich richt op de geschiedenis, cultuur en ervaringen van mensen van Afrikaanse afkomst in de Verenigde Staten.
– Decaan: Een academisch bestuurder die verantwoordelijk is voor het leiden en beheren van een faculteit of college binnen een universiteit. In dit geval, de decaan van het Sally McDonnell Barksdale Honors College.

Suggesties voor gerelateerde links:
Universiteit van Mississippi
Sally McDonnell Barksdale Honors College
Afro-Amerikaanse studies aan de Universiteit van Michigan-Dearborn