Florida Legislature Undermines Ethics Commission with New Bill

The Florida Legislature has recently passed a bill that aims to cripple the Commission on Ethics, a watchdog agency that has been protecting the public from political corruption for decades. The Senate voted 39-0 in favor of the bill, effectively undermining the authority and effectiveness of the ethics commission.
Since its establishment, the ethics commission has faced opposition from lawmakers and local officials. However, it has been protected from being abolished by the Florida Constitution, thanks to efforts made by the former governor Reubin Askew. Askew, known for his anti-corruption campaign, embedded the commission in an ethics initiative that was widely approved by voters in 1976.
Despite constitutional protection, the Legislature has continuously limited the commission’s power. The latest bill further weakens the watchdog agency by introducing a provision that requires complaints to be “based on personal knowledge or information other than hearsay.” Essentially, this means that the commission will be unable to act on complaints based on media exposés or indirect means, severely limiting its effectiveness.
Experts and professionals in the field of ethics enforcement have criticized the bill, calling it a “power grab” and stating that it will essentially do away with ethics enforcement in Florida. The bill not only affects the state-level ethics commission but also local ethics commissions in Palm Beach County, Miami, and elsewhere.
The implications of this bill are far-reaching, as it restricts citizens’ participation, significantly reduces the number of complaints that can be filed, and erodes public faith in the enforcement of ethics laws. The bill effectively extinguishes what little remains of public faith in the Legislature’s commitment to ethical governance.
It is concerning to see the manner in which this bill was passed. The provision requiring complaints to be based on personal knowledge was added as an amendment, filed just one day before the Senate’s vote. Only two senators raised concerns about the amendment, but their concerns were ignored.
Furthermore, there was no recorded vote on any of the amendments, which raises questions about transparency in the Senate’s decision-making process. The lack of transparency and disregard for public opinion further undermine the integrity of the Legislature.
As citizens, we should be concerned about the erosion of ethics enforcement in Florida. We call on the House of Representatives to defend the ethics commission and reject the damaging provisions of this bill. It is essential that we prioritize and protect mechanisms that hold our public officials accountable and maintain the trust of the public. The actions of the Legislature should be transparent and guided by the best interest of the people they serve.

De Florida Legislature heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat tot doel heeft de Commissie inzake ethiek te verzwakken, een waakhondorganisatie die decennialang het publiek heeft beschermd tegen politieke corruptie. De Senaat stemde met 39-0 voor het wetsvoorstel, waarmee de autoriteit en effectiviteit van de ethische commissie worden ondermijnd.
Sinds de oprichting heeft de ethische commissie te maken gehad met oppositie van wetgevers en lokale functionarissen. Dankzij inspanningen van voormalig gouverneur Reubin Askew is het echter beschermd tegen afschaffing door de grondwet van Florida. Askew, bekend van zijn anti-corruptiecampagne, verankerde de commissie in een ethisch initiatief dat in 1976 breed werd goedgekeurd door de kiezers.
Ondanks constitutionele bescherming heeft de wetgever voortdurend de macht van de commissie beperkt. Het nieuwste wetsvoorstel verzwakt de toezichthoudende instantie nog verder door een bepaling in te voeren die vereist dat klachten “gebaseerd zijn op persoonlijke kennis of informatie anders dan geruchten”. Dit betekent in feite dat de commissie niet kan optreden op basis van klachten die gebaseerd zijn op media-exposés of indirecte middelen, wat de effectiviteit ervan ernstig beperkt.
Experts en professionals op het gebied van ethische handhaving hebben het wetsvoorstel bekritiseerd en het een “machtsvertoon” genoemd, waarbij zij stellen dat het in feite de handhaving van ethiek in Florida zal afschaffen. Het wetsvoorstel heeft niet alleen gevolgen voor de ethische commissie op staatsniveau, maar ook voor lokale ethische commissies in Palm Beach County, Miami en elders.
De gevolgen van dit wetsvoorstel zijn verstrekkend, omdat het de participatie van burgers beperkt, het aantal klachten dat kan worden ingediend aanzienlijk vermindert en het vertrouwen in de handhaving van ethische wetten ondermijnt. Het wetsvoorstel dooft effectief de laatste resten uit van het vertrouwen van het publiek in de toewijding van de wetgever aan ethisch bestuur.
Het is zorgwekkend om te zien hoe dit wetsvoorstel is aangenomen. De bepaling die vereist dat klachten gebaseerd moeten zijn op persoonlijke kennis, werd als amendement toegevoegd, slechts één dag voor de stemming van de Senaat. Slechts twee senatoren hebben bezwaren geuit tegen het amendement, maar hun zorgen werden genegeerd.
Bovendien is er geen geregistreerde stemming geweest over een van de amendementen, wat vragen oproept over de transparantie in het besluitvormingsproces van de Senaat. Het gebrek aan transparantie en het negeren van de publieke opinie ondermijnen verder de integriteit van de wetgever.
Als burgers zouden we ons zorgen moeten maken over de aantasting van de handhaving van ethiek in Florida. We roepen de Tweede Kamer op om de ethische commissie te verdedigen en de schadelijke bepalingen van dit wetsvoorstel af te wijzen. Het is essentieel dat we mechanismen prioriteren en beschermen die onze overheidsfunctionarissen ter verantwoording roepen en het vertrouwen van het publiek behouden. De acties van de wetgever moeten transparant zijn en worden geleid door het beste belang van de mensen die ze dienen.

Belangrijke termen en jargon:
– Commissie inzake ethiek: Een waakhondorganisatie die politieke corruptie bestrijdt en het publiek beschermt.
– Florida Legislature: Het wetgevende lichaam van de staat Florida.
– Reubin Askew: Voormalige gouverneur van Florida, bekend om zijn anti-corruptiecampagne.
– Grondwet van Florida: Het document dat de basiswetten van de staat Florida bevat.

Related links:
flsenate.gov
house.gov