Indu Menon Reflects on the Underrepresentation of Women Writers at MBIFL 2024

During the thought-provoking session “Why do writers use obscene words?” at this year’s Mathrubhumi Literature Festival of Letters (MBIFL 2024), respected writer Indu Menon expressed her surprise at being the only woman on the panel. Joining her were fellow writers M. Nandakumar and V.S. Ajith.

M. Nandakumar delved into the fine line that separates the usage and comprehension of indecent or vulgar language in writing. To illustrate his point, he referred to two notable works – Kalidasa’s epic “Kumarasambhava” and “Manmadhaleela,” renowned for their vivid portrayal of the intimate relationship between Parvathy and Siva. While such depictions might have been seen as immoral or vulgar in the eyes of some, they were deemed acceptable within the realms of religion and culture.

The session also shed light on the impact of colonialism on India’s perception of clothing and language. Nandakumar shared the perspective of the Portuguese, who considered Indians to be half-naked people, lacking tailors and cobblers. In response, Menon offered a different viewpoint, highlighting how the portrayal of life and language at that time reflected the reality of the culture’s attire and customs.

Indu Menon’s presence as the sole woman panelist presents an opportunity for introspection regarding the representation of women writers in literary festivals. It is crucial to recognize the value and perspective that diverse voices bring to such events. By providing a platform for more female writers, festivals like MBIFL can foster a richer and more inclusive literary landscape.

This session serves as a reminder that it is essential to continue championing gender equality in the literary world, ensuring that all voices are heard and valued.

Tijdens de boeiende sessie “Waarom gebruiken schrijvers obscene woorden?” op het Mathrubhumi Literature Festival of Letters (MBIFL 2024), uitte gerespecteerd schrijver Indu Menon haar verrassing over het feit dat zij de enige vrouw was in het panel. Naast haar namen ook schrijvers M. Nandakumar en V.S. Ajith deel.

M. Nandakumar ging dieper in op de fijne grens die het gebruik en begrip van onfatsoenlijke of vulgaire taal in het schrijven scheidt. Om zijn punt te illustreren, verwees hij naar twee opmerkelijke werken – Kalidasa’s epische “Kumarasambhava” en “Manmadhaleela”, bekend om hun levendige portrettering van de intieme relatie tussen Parvathy en Siva. Hoewel dergelijke afbeeldingen door sommigen als immoreel of vulgair zouden kunnen worden beschouwd, werden ze binnen de context van religie en cultuur als acceptabel beschouwd.

De sessie wierp ook licht op de invloed van het kolonialisme op de perceptie van kleding en taal in India. Nandakumar deelde het perspectief van de Portugezen, die Indiërs beschouwden als halfnaakte mensen zonder kleermakers en schoenmakers. In reactie hierop bood Menon een ander standpunt, waarbij ze benadrukte hoe de weergave van het leven en de taal destijds de realiteit van de kleding en gebruiken van de cultuur weerspiegelden.

De aanwezigheid van Indu Menon als enige vrouwelijke panellid biedt een kans tot introspectie over de vertegenwoordiging van vrouwelijke schrijvers op literaire festivals. Het is van cruciaal belang om de waarde en perspectieven te erkennen die diverse stemmen aan dergelijke evenementen brengen. Door een platform te bieden aan meer vrouwelijke schrijvers, kunnen festivals zoals MBIFL een rijker en inclusiever literair landschap bevorderen.

Deze sessie herinnert ons eraan dat het essentieel is om blijvend streven naar gendergelijkheid in de literaire wereld, waarbij ervoor gezorgd wordt dat alle stemmen gehoord en gewaardeerd worden.