President Biden and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu have been engaged in heated clashes over the recent events in Gaza. According to a new report, President Biden has privately referred to Netanyahu as “a–hole” and a “f–king bad guy.” The tensions between the two leaders have escalated over the White House’s criticism of aspects of Israel’s assault on the Gaza Strip.

Sources have revealed that Biden has been facing immense pressure from Netanyahu, who has been relentless in his criticisms. The US president, who is currently seeking re-election, has expressed frustration with the Israeli leader during private conversations, including discussions with party donors. These clashes over policy positions have strained the relationship between the United States and Israel.

While Biden has publicly stated that he opposes an immediate and permanent cease-fire demanded by Hamas, sources indicate that he believes the ongoing conflict has gone too far. The violence in Gaza, which has resulted in a significant number of casualties, has raised concerns about the humanitarian situation and the displacement of the Palestinian population.

Biden’s support for Israel has faced criticism from various groups, including protesters who have chanted “Genocide Joe” during large demonstrations in major US cities. The president’s remarks on the situation in Gaza have been routinely interrupted by hecklers. Polls suggest that younger voters, Arab Americans, and Muslim Americans are opposed to Biden’s stance on Israel and could potentially withdraw their support in the upcoming election.

Despite the tension between Biden and Netanyahu, the White House has emphasized that their relationship remains respectful both in public and private. The exact details of their clashes and the impact on US-Israel relations are yet to unfold, but it is clear that the situation in Gaza continues to be a point of contention between the two leaders.

President Biden en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn verwikkeld in verhitte conflicten over de recente gebeurtenissen in Gaza. Volgens een nieuw rapport heeft president Biden Netanyahu privé uitgescholden voor “klootzak” en een “teringlijer”. De spanningen tussen beide leiders zijn opgelopen door kritiek vanuit het Witte Huis op bepaalde aspecten van Israëls aanval op de Gazastrook.

Bronnen hebben onthuld dat Biden enorme druk ervaart van Netanyahu, die onophoudelijk kritiek levert. De Amerikaanse president, die momenteel herverkiezing nastreeft, heeft zijn frustratie geuit over de Israëlische leider tijdens privégesprekken, waaronder gesprekken met partijdonoren. Deze conflicten over beleidsstandpunten hebben de relatie tussen de Verenigde Staten en Israël onder druk gezet.

Hoewel Biden publiekelijk heeft verklaard dat hij tegen een direct en permanent staakt-het-vuren is dat door Hamas wordt geëist, geven bronnen aan dat hij van mening is dat het aanhoudende conflict te ver is gegaan. Het geweld in Gaza, dat heeft geleid tot een aanzienlijk aantal slachtoffers, heeft bezorgdheid gewekt over de humanitaire situatie en de ontheemding van de Palestijnse bevolking.

Biden’s steun voor Israël heeft kritiek gekregen van verschillende groepen, waaronder demonstranten die tijdens grote demonstraties in belangrijke Amerikaanse steden “Genocide Joe” hebben gescandeerd. De opmerkingen van de president over de situatie in Gaza zijn regelmatig onderbroken door betogers. Uit peilingen blijkt dat jongere kiezers, Arabisch-Amerikanen en moslim-Amerikanen tegenstanders zijn van Biden’s standpunt over Israël en mogelijk hun steun zullen intrekken bij de komende verkiezingen.

Ondanks de spanningen tussen Biden en Netanyahu heeft het Witte Huis benadrukt dat hun relatie zowel in het openbaar als privé respectvol blijft. De exacte details van hun conflicten en de impact op de betrekkingen tussen de VS en Israël moeten nog duidelijk worden, maar het is duidelijk dat de situatie in Gaza een punt van geschil blijft tussen beide leiders.