De waarde van woorden: het belang van nauwkeurige terminologie bij intellectueel eigendom

Bij een recent forum over intellectueel eigendom (IE), innovatie, nationale veiligheid en geopolitieke concurrentie, georganiseerd door het Center for Strategic and International Studies, ontstond er een levendige discussie over de rol van IE bij het bereiken van deze doelstellingen. Er werd gepleit voor het gebruik van nauwkeurige en beschrijvende terminologie, omdat het gebruik van bepaalde woorden de beleidsvorming kan beïnvloeden. Woorden hebben invloed, zo bleek.

Er wordt vaak gebruik gemaakt van woorden die niet helemaal juist zijn en die het IE-systeem verkeerd voorstellen, met mogelijke gevolgen. Zo ondervond farmaceutisch bedrijf AstraZeneca bijvoorbeeld de gevolgen toen hun rechtszaak tegen overheidsmaatregelen inzake prijscontroles werd afgewezen. De advocaten van AstraZeneca betoogden dat de prijscontroles “de prikkels om verder te innoveren wegnemen en daarmee de toegang van patiënten tot nieuwe behandelingen beperken”. De rechter oordeelde echter dat “het verlies of verminderen van een prikkel om iets te doen geen concrete schade is” en wees de zaak om die reden af.

Een nauwkeurigere manier om de impact van prijscontroles te beschrijven, die de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf effectief tenietdoen, zou zijn geweest om te zeggen: “Dit beleid vermindert de huidige waarde van de investeringen van AstraZeneca in het referentiegeneesmiddel en het totale R&D-pijplijn van het bedrijf, en beperkt het vermogen van het bedrijf om verdere middelen toe te wijzen aan voortdurende innovatie.”

Er zijn gelukkig betere woorden beschikbaar. Hier zijn een paar termen die ik voorstel om voorgoed te schrappen en mogelijke vervangingen die helpen om anti-IE-verhalen tegen te gaan. De letterlijke betekenis of woordenboekdefinities van deze woorden zijn minder belangrijk dan hoe ze algemeen worden begrepen.

Schrappen: Beloning (Synoniemen: Bonus, Prijs)
In plaats van een beloning die op basis van discretie wordt gegeven, gaat het bij IE-rechten om een ‘recht’ dat consistent en betrouwbaar beschikbaar is wanneer aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan.

Toevoegen: Recht (Synoniemen: Titel, Claim)
Gedefinieerd als “Iets waar men rechtmatig aanspraak op kan maken”. Ook “het eigendomsrecht dat onder de wet, gewoonte en overeenkomst bestaat met betrekking tot een immaterieel object…”

Het beschrijven van een octrooi, auteursrecht of merkrecht als een beloning, stimulans of monopolie kan de perceptie van deze rechten vertekenen. Deze woorden worden vaak bewust gebruikt om het IE-systeem in diskrediet te brengen of te stigmatiseren.

Als wettelijke rechten, vastgelegd en beschermd door de wet en gebaseerd op de Amerikaanse grondwet, zijn octrooien, auteursrechten en merkrechten geen beloningen. Ze zijn rechten die beschikbaar zijn voor iedereen die aan de voorwaarden in de wet voldoet, net zoals elk ander eigendomsrecht. Om innovatie en creativiteit succesvol te bevorderen, moeten deze juridische instrumenten zorgen voor juridische zekerheid, het tegenovergestelde van discretie.

De woorden ‘stimulans’ en ‘aanzetten tot’ moeten ook worden vermeden. IP-rechten scheppen de mogelijkheid om middelen toe te wijzen aan langetermijninvesteringen met veel middelen en risico’s.

Als IP-rechten geen beloningen zijn, mogen ze ook geen stimulans worden genoemd. Innovatie en creativiteit zijn intrinsieke motivaties. Het is beledigend om te suggereren dat wetenschappelijk onderzoekers op zoek zijn naar geneesmiddelen tegen ziekten omdat ze patenten willen. Op dezelfde manier koopt niemand een auto omdat ze hopen er een eigendomstitel van te krijgen – ze willen ermee rijden!

IP-rechten documenteren eigendom. Ze leggen het exclusieve eigendom van een intellectueel werk vast. De sterkte – de duidelijkheid, voorspelbaarheid en afdwingbaarheid – van het eigendomsrecht dat in een octrooi, auteursrecht of merkrecht is verankerd, maakt investeringen mogelijk die anders onhoudbaar zouden zijn.

Dit is niet anders dan investeren in andere activa waarvan de waarde voor de maker of koper afhangt van het exclusieve recht om ze te gebruiken. Stel jezelf de vraag hoeveel je zou betalen voor een voertuig als je het onbeheerd achter moest laten met de sleutels in het contactslot. Of voor een huis als je thuiskomt en anderen legaal in jouw huis wonen.

Het woord ‘monopolie’ is lastiger, omdat de definitie ervan vaag blijft. In het kader van IE-rechten moet echter duidelijk zijn dat een exclusief recht op een bepaalde oplossing voor een probleem of een bepaalde creatieve uiting geen “monopolie” op oplossingen voor dat probleem of een bepaalde vorm van creatieve expressie vertegenwoordigt.

Hoewel Disney bijvoorbeeld het auteursrecht heeft op “De Kleine Zeemeermin”, betekent dit niet dat ze een monopolie hebben op filmmaken, of zelfs op films over zeemeerminnen. En jouw exclusieve recht op jouw voertuig vormt geen obstakel voor zowel de massaproductie van auto’s als het autobezit van anderen!

Het gebruik van nauwkeurige en beschrijvende terminologie bij IP is essentieel om misvattingen over IE-rechten en het IE-systeem te voorkomen.

Veelgestelde vragen (FAQ):

1. Wat zijn de mogelijke gevolgen van het gebruik van onjuiste woorden bij intellectueel eigendom?
– Het verkeerd voorstellen van het IE-systeem kan leiden tot nadelige gevolgen, zoals in het geval van AstraZeneca waar hun argumenten werden afgewezen.

2. Welke termen kunnen worden gebruikt in plaats van “beloning”?
– Recht, titel, claim. Deze termen beschrijven beter de aard van intellectuele eigendomsrechten.

3. Hoe worden octrooien, auteursrechten en merkrechten gezien volgens de wet?
– Ze zijn wettelijke rechten die beschikbaar zijn voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet, en geen beloningen.

4. Waarom moeten de woorden ‘stimulans’ en ‘aanzetten tot’ vermeden worden?
– IP-rechten zijn geen beloningen of stimulansen, maar creëren de mogelijkheid om middelen toe te wijzen aan langetermijninvesteringen.

5. Wat documenteren IP-rechten?
– IP-rechten documenteren eigendom en leggen het exclusieve eigendom van een intellectueel werk vast.

6. Wat betekent het woord ‘monopolie’ niet in het kader van IE-rechten?
– Een exclusief recht op een bepaalde oplossing of creatieve uiting betekent niet dat er een monopolie is op alle oplossingen of vormen van creatieve expressie.

Gerelateerde links:
Center for Strategic and International Studies