ZoomInfo: Transforming Sales and Marketing with AI-powered Copilot

ZoomInfo, a leading provider of business-to-business (B2B) database solutions, is revolutionizing the industry with its newly introduced AI-powered Copilot. This innovative tool is set to transform the way sales and marketing professionals operate, ensuring optimal performance and increased productivity.

The Copilot, powered by a combination of Anthropic’s Claude, OpenAI’s ChatGPT, and ZoomInfo’s own proprietary large language model (LLM), harnesses the strengths of each component to deliver unparalleled guidance and support. By prompting users to take specific actions at the most opportune times, the Copilot eliminates the need for salespeople to pause and contemplate the best course of action. Whether it’s reaching out to key decision-makers, launching targeted ad campaigns, or contacting warm leads, the Copilot ensures sales and marketing efforts are executed seamlessly.

ZoomInfo’s B2B database, renowned for its superior size and accuracy, plays a pivotal role in this endeavor. Businesses reliant on AI models require up-to-date and relevant contact information, and ZoomInfo’s database caters to this need impeccably. In fact, the company has witnessed returning customers who were initially frustrated by outdated information in their previous databases. This issue is effectively addressed by ZoomInfo’s robust dataset, ensuring marketing and sales efforts yield optimal results.

While the Copilot is currently being tested by hundreds of customers, it is expected to be available to all users by mid-year. This new functionality, combined with ZoomInfo’s commitment to transforming go-to-market strategies, positions the company for substantial growth. Despite conservative guidance for 2024, ZoomInfo’s CFO, Peter Hyzer, expressed confidence in their ability to accelerate revenue in the long term.

Moreover, ZoomInfo’s impressive client portfolio speaks volumes about its success. With contracts already secured with over 60% of Fortune 100 companies and a strong performance in December, the company continues to attract prominent enterprise customers. Even with a lower net revenue retention rate, ZoomInfo has demonstrated its ability to acquire new customers and maintain growth.

As the market increasingly gravitates towards AI-powered solutions, ZoomInfo’s Copilot sets a new standard for sales and marketing optimization. By leveraging the power of AI and providing invaluable guidance to salespeople, ZoomInfo is poised to revolutionize the industry and solidify its position as a leader in B2B database solutions.

ZoomInfo, toonaangevende aanbieder van zakelijke B2B-databases, is de branche aan het revolutioneren met zijn AI-aangedreven Copilot. Deze innovatieve tool zal de manier waarop sales- en marketingprofessionals werken transformeren, met als resultaat optimale prestaties en verhoogde productiviteit.

De Copilot maakt gebruik van de sterke punten van Anthropic’s Claude, OpenAI’s ChatGPT en ZoomInfo’s eigen grote taalmodel (LLM) om ongeëvenaarde begeleiding en ondersteuning te bieden. Door gebruikers specifieke acties aan te bevelen op de meest geschikte momenten, zorgt de Copilot ervoor dat salesmedewerkers niet hoeven te stoppen en na te denken over de beste koers van actie. Of het nu gaat om contact leggen met besluitvormers, het starten van gerichte advertentiecampagnes of het benaderen van warme leads, de Copilot zorgt ervoor dat sales- en marketinginspanningen naadloos worden uitgevoerd.

ZoomInfo’s B2B-database, bekend om zijn superieure omvang en nauwkeurigheid, speelt een cruciale rol in dit streven. Bedrijven die afhankelijk zijn van AI-modellen hebben up-to-date en relevante contactinformatie nodig, en ZoomInfo’s database voorziet perfect in deze behoefte. In feite heeft het bedrijf terugkerende klanten gezien die aanvankelijk gefrustreerd waren door verouderde informatie in hun vorige databases. Dit probleem wordt effectief aangepakt door de robuuste dataset van ZoomInfo, waardoor marketing- en verkoopinspanningen optimale resultaten opleveren.

Hoewel de Copilot momenteel wordt getest door honderden klanten, wordt verwacht dat deze tegen het midden van het jaar beschikbaar zal zijn voor alle gebruikers. Deze nieuwe functionaliteit, in combinatie met ZoomInfo’s toewijding aan het transformeren van go-to-market-strategieën, plaatst het bedrijf in een positie van aanzienlijke groei. Ondanks conservatieve richtlijnen voor 2024, heeft de CFO van ZoomInfo, Peter Hyzer, het vertrouwen uitgesproken in hun vermogen om op lange termijn omzetgroei te versnellen.

Bovendien spreekt het indrukwekkende klantenportfolio van ZoomInfo boekdelen over het succes ervan. Met contracten die al zijn veiliggesteld bij meer dan 60% van de Fortune 100-bedrijven en een sterke prestatie in december, blijft het bedrijf prominente enterprise-klanten aantrekken. Ondanks een lagere netto omzetretentiegraad heeft ZoomInfo aangetoond in staat te zijn nieuwe klanten aan te trekken en groei te handhaven.

Nu de markt steeds meer richting AI-aangedreven oplossingen evolueert, zet ZoomInfo’s Copilot een nieuwe standaard voor optimalisatie van sales en marketing. Door gebruik te maken van de kracht van AI en waardevolle begeleiding voor salesmedewerkers te bieden, streeft ZoomInfo ernaar de branche te revolutioneren en zijn positie als leider in B2B-databaseoplossingen te versterken.

Definities:
– B2B: Business-to-business
– AI: Kunstmatige intelligentie
– Copilot: Een AI-aangedreven tool die begeleiding biedt aan sales- en marketingprofessionals
– Anthropic’s Claude: Een component van het AI-systeem dat wordt gebruikt door de Copilot van ZoomInfo
– OpenAI’s ChatGPT: Een component van het AI-systeem dat wordt gebruikt door de Copilot van ZoomInfo
– ZoomInfo’s LLM: Het eigen grote taalmodel van ZoomInfo dat wordt gebruikt door de Copilot

Suggesties voor gerelateerde links:
ZoomInfo (Hoofddomein van ZoomInfo)