Renowned printmaker Noriko Yanagisawa is set to showcase her latest works at Art Front Gallery. This exhibition marks Yanagisawa’s return to the spotlight since her solo exhibition in 2001, as well as her captivating “Witches’ 99” exhibition in 2008 and participation in the Echigo-Tsumari Art Triennial in 2003.

Throughout her career, Yanagisawa has delved into the realm of printmaking, using various motifs such as wings, birds, half-human, half-beast creatures, and ammonites to express her artistic vision. However, in recent years, her focus has shifted to the animals affected by the Great East Japan Earthquake and the aftermath of nuclear testing, particularly after her visit to Chernobyl in 2015.

To convey these pressing issues with heightened realism, the exhibition will feature Yanagisawa’s new works on parchment, gampi paper, and other materials. Additionally, some pieces will incorporate directly adhered drawings, adding an extra layer of depth and texture to her creations.

Among the prints on display, “Words spoken by animals – Sea field I, II” references the Bikini Atoll, while “Words spoken by animals – N.Lat.72°, 90°” abstractly depicts Ukraine after the Russian invasion, symbolized through the depiction of tanks.

Yanagisawa’s work is characterized by a fascinating blend of reality and illusion, with various shapes seamlessly coexisting within a structured composition. It is her unwavering drive for order and her boundless imagination that infuse her creations with vitality and passion.

This highly anticipated exhibition offers viewers an opportunity to witness the evolution of Yanagisawa’s artistic journey and explore the current state of her work. We invite you to join us and experience the powerful motifs and thought-provoking narratives conveyed through her exceptional printmaking.

De gerenommeerde graficus Noriko Yanagisawa zal haar nieuwste werken tentoonstellen bij Art Front Gallery. Deze tentoonstelling markeert Yanagisawa’s terugkeer naar de schijnwerpers sinds haar solotentoonstelling in 2001, evenals haar fascinerende tentoonstelling “Witches’ 99” in 2008 en haar deelname aan de Echigo-Tsumari Art Triennial in 2003.

Gedurende haar carrière heeft Yanagisawa zich verdiept in de wereld van de grafiek, waarbij ze verschillende motieven zoals vleugels, vogels, half mens-half beest wezens en ammonieten gebruikt om haar artistieke visie tot uitdrukking te brengen. Echter, in de afgelopen jaren heeft haar focus zich verschoven naar de dieren die getroffen zijn door de Grote Aardbeving in Oost-Japan en de nasleep van nucleaire testen, met name na haar bezoek aan Tsjernobyl in 2015.

Om deze dringende kwesties met verhoogde realisme over te brengen, zullen de nieuwe werken van Yanagisawa op perkament, gampi-papier en andere materialen te zien zijn in de tentoonstelling. Bovendien zullen sommige werken rechtstreeks aangebrachte tekeningen bevatten, waardoor er een extra laag diepte en textuur aan haar creaties wordt toegevoegd.

Onder de getoonde werken vertegenwoordigt “Words spoken by animals – Sea field I, II” de Bikini-eilanden, terwijl “Words spoken by animals – N.Lat.72°, 90°” op abstracte wijze Oekraïne na de Russische invasie afbeeldt, gesymboliseerd door de afbeelding van tanks.

Het werk van Yanagisawa kenmerkt zich door een fascinerende mix van werkelijkheid en illusie, waarbij verschillende vormen naadloos naast elkaar bestaan in een gestructureerde compositie. Het is haar onwrikbare drang naar orde en haar grenzeloze verbeelding die haar creaties leven en passie geven.

Deze langverwachte tentoonstelling biedt bezoekers de gelegenheid om getuige te zijn van de evolutie van Yanagisawa’s artistieke reis en de huidige stand van haar werk te verkennen. Wij nodigen u uit om de krachtige motieven en prikkelende verhalen te ervaren die worden overgebracht door haar uitzonderlijke grafische kunst.